Diagnosis
Diagnosis
Symfonia Fabryki Ursus
Symphony of The Ursus Factory
In Touch
In Touch
1989
1989
Jazda obowiązkowa
Compulsory Figures
Kobro / Strzemiński. Opowieść fantastyczna
Kobro / Strzemiński. A Fantastic Tale
Ostatnia góra
The Last Mountain
Warszawa: miasto podzielone
Warsaw: A City Divided
America Is Not Ready For This
America Is Not Ready For This
Matka Boska. Polaków portret własny
Mother of God. Self-portrait of the Poles